Jogi tudnivalók
 
Általnos Szerződési FeltételekA jogszabály alapján fogyasztónak nem minősülő ügyfelekkel kötött, ún. business-to-business szerződésekre

Hatályos: 2022.02.18. napjától visszavonásig és/vagy az ÁSZF módosításáig.


A szolgáltató adatai

A www.jungheinrich-profishop.hu weblap üzemeltetője:

Cégnév: JUNGHEINRICH Hungária Kft.

Székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Tormásrét u. 14.

Ügyvezető: Horváth Zoltán

Adószám: 10773903-2-44

Cégjegyzékszám: 13-09-070761

E-mail cím (általános): info@jungheinrich-profishop.hu

E-mail cím (reklamációs ügyek): rendeles@jungheinrich-profishop.hu

Telefonszám: + 36 23 531 599

Tárhelyszolgáltató neve: PlusServer GmbH

Tárhelyszolgáltató székhelye:

Hohenzollernring 72

50672 Köln

Deutschland

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@plusserver.com

IT ügynökség neve: novomind AG

IT ügynökség székhelye:

Bramfelder Chaussee 45

22177 Hamburg

Deutschland

IT ügynökség e-mail címe: info@novomind.com

 

Fogalmak

JH: a www.jungheinrich-profishop.hu weboldal üzemeltetője, amely a weboldalon kínált szolgáltatásokat  nyújtó fent meghatározott jogi személy

Ügyfél: az a 2001. évi CVIII. törvény szerinti vállalkozás, amely a www.jungheinrich-profishop.hu weboldalon kínált szolgáltatások iránt érdeklődik, illetve azokat igénybe veszi

Felek: a JH és az Ügyfél együttesen

A) A jelen ÁSZF hatálya
 1. A JH a jelen szolgáltatásait kizárólag Magyarország területén a fentiek szerint definiált Ügyfél számára nyújtja. A JH a szakmáján, önálló foglalkozásán vagy üzleti, gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek (fogyasztók) részére nem nyújt Jungheinrich Profishop szolgáltatást.
 2. A jelen ÁSZF a Jungheinrich Profishop szolgáltatás keretében a JH által adott valamennyi ajánlatára, megkötött adásvételi és vállalkozási szerződésére vonatkozik, beleértve a tanácsadást és az egyéb szerződéses szolgáltatást is.
 3. Az Ügyfél általános beszerzési feltételei vagy egyéb általános szerződési feltételei kizárásra kerülnek, és nem válnak a jelen szerződés tartalmává az intralogisztikai üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokások sem.
 4. A JH a jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését lényegesnek minősíti. A jelen ÁSZF akkor is hatályos, ha a JH az Ügyfél eltérő feltételei ismeretében jogfenntartás nélkül szállít.
 5. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján álláspontja szerint a jelen ÁSZF nem tartalmaz olyan előírásokat, amelyek lényegesen eltérnek a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól. Az Ügyfél egyben kijelenti, hogy amennyiben a jelen ÁSZF a Felek között korábban alkalmazott szerződés(ek) valamely feltételétől eltérnek, úgy arról a JH-től külön figyelemfelhívó tájékoztatást kapott, és az ilyen kikötést kifejezetten elfogadja.
 6. A Jungheinrich Profishop-ban történő regisztrációval az Ügyfél kijelenti, hogy a JH lehetővé tette számára a jelen ÁSZF tartalmának megismerését, és az ÁSZF-et kifejezetten elfogadja. A JH egyúttal kötelezettséget vállal, hogy jelen ÁSZF-et és annak mindenkor hatályos változatát a Jungheinrich Profishop honlapon olyan módon hozzáférhetővé teszi, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy azt bármikor elérje vagy letöltse.  Az Ügyfél előadja, hogy az ÁSZF-et nem tartja tisztességtelennek, mert az az Ügyfél szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértése nélkül rögzíti, és nem hozza az Ügyfelet egyoldalúan, illetve indokolatlanul hátrányos helyzetbe.
 7. A JH fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét az Ügyfél kifejezetten elfogadja. Módosítás esetén a JH a módosított ÁSZF-et, annak hatályba lépést megelőzően legalább 30 (harminc) nappal közzéteszi a Jungheinrich Profishop honlapon.
 8. A JH nem köteles az Ügyfél nevében és képviseletében fellépő bármely személy képviseleti jogosultságát vizsgálni. Az Ügyfél nevében esetlegesen álképviselőként eljáró személyek eljárásával kapcsolatos felelősségét a JH kizárja.

B) A szerződés tárgya, a szerződéskötés folyamata, technikai lépései

 1. Az Ügyfél megrendelése – amelynek előfeltétele a Jungheinrich Profishop-ban történt előzetes regisztráció – az Ügyfél oldalán a Ptk. 6:64. § alapján ajánlati kötöttséget eredményez. A JH számítástechnikai rendszere a rendeléseket automatikusan generált email értesítéssel haladéktalanul visszaigazolja (első e-mail), ami nem minősül a megrendelés elfogadásának, mindössze a megrendelés JH-hez történő megérkezésének igazolását szolgálja.
 2. A Felek közötti szerződés a JH nem automatikusan generált elektronikus megrendelés-visszaigazolásával (második e-mail) jön létre. Amennyiben a JH elektronikus megrendelés-visszaigazolása (második e-mail) az Ügyfél megrendelésének JH-hez történő igazolt beérkezését (első e-mail) követő 3 munkanapon belül nem érkezik meg az Ügyfélhez, úgy az Ügyfél ajánlati kötöttsége megszűnik. A megrendelés visszaigazolása akkor tekintendő az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Ügyfél minden tőle elvárható intézkedést megtenni köteles annak érdekében, hogy a hozzáférhetőséget biztosítsa. Ellenkező hitelt érdemlő bizonyításig a JH által elküldött visszaigazolást az Ügyfél által hozzáférhetőnek kell tekinteni, a bizonyítás Ügyfelet terheli.
 3. A Jungheinrich Profishop-ban kizárólag Magyarországon belüli szállítások és szolgáltatások érhetők el. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a JH jogosult a külföldi szállítási címhez kapcsolódó megrendelést – akár az Ügyfél külön értesítése nélkül is – törölni.
 4. Amennyiben a JH megrendelés-visszaigazolása a rendeléstől lényeges kérdésnek nem minősülő témában (így például szállítási határidő, fizetési határidő stb.) eltér, úgy az Ügyfél beleegyezését adottnak kell tekinteni, ha az Ügyfél a visszaigazolást (második e-mail) követő első munkanap 16:00 óráig e-mailben (rendeles@jungheinrich-profishop.hu) nem tiltakozik a megrendelés-visszaigazolásban (második e-mail) foglaltak ellen.
 5. A Jungheinrich Profishop honlapon található fotók, rajzok és egyéb ábrák kizárólag tájékoztató jellegűek. Az ár nem tartalmazza a képi ábrázolások során alkalmazott dekorációs anyagokat és extra felszereltségeket.
 6. A JH fenntartja magának a technikai továbbfejlesztések és modellváltás okán történő termékváltoztatás jogát, feltéve, hogy a termék funkcionalitása és kinézete érdemben nem módosul. A Jungheinrich Profishop honlapon szereplő esetleges hibákért, elírásért vagy színeltérésért (RAL) a JH nem vállal felelősséget.
 7. A teljesítményadatok +20°C hőmérsékleten történő működésre vonatkoznak, egyenletes betonpadlón és száraz alkalmazási feltételek között. A megadott sebességektől történő eltérés a fenti alkalmazási feltételek esetében is megengedett a szakmában szokásos tűréstartomány keretében.
 8. A rajzok, képek, valamint a Jungheinrich Profishop honlap minden további tartalma tekintetében a JH korlátlanul fenntartja magának a tulajdonjoghoz, szerzői joghoz, valamint az iparjogvédelemhez fűződő jogokat. Ez különösen vonatkozik a termékmegjelenítésekre, termékfilmekre és valamennyi további multimédiás Jungheinrich Profishop honlap tartalomra. Minden felhasználáshoz, terjesztéshez, különösen a továbbításhoz, sokszorosításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, rendelkezésre bocsátáshoz, a közösségi médiában történő megjelenítéshez, beleértve a csak kivonatos másolást is a JH kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A Jungheinrich Profishop honlapon feltüntetett termékvideók kizárólag reklámcélokra szolgálnak, és nem képezik sem teljesítési ígéret sem pedig bármilyen jellegű szavatossági / jótállási igény alapját a reklámozott termék tekintetében.
 9. Több termék megrendelése esetén a JH jogosult részszállításra, azzal, hogy az egyes részszállítások a JH által külön kerülnek számlába állításra.
 10. A megrendelt termékek egyben vagy alkatrészekben kerülnek leszállításra. Amennyiben a termékek alkatrészekben kerülnek leszállításra, úgy az összeszerelés az Ügyfél által történik. 10. A Jungheinrich Profishop honlapon keresztül megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, és azt a JH nem iktatja. A JH a szerződéseket egyedi azonosítószámmal látja el, a szerződés adatait az egyedi azonosítószám alapján rögzíti.

C) Szállítási határidő, szállítási és átvételi késedelem
 1. A várható szállítási határidő a Jungheinrich Profishop honlapon az egyes termékeknél található. A pontos szállítási határidő a megrendelés-visszaigazolásban (második e-mail) kerül megjelölésre és annak Ügyfélhez történő megérkezését követő napon kezdődik, azzal, hogy amennyiben a JH a jelen ÁSZF D/2. pontja szerint előre fizetést köt ki, úgy a szállítási határidő csak az Ügyfél teljesítését (utalás esetén a vételár a JH bankszámláján történt jóváírás) követő napon kezdődik.
 2. A szállítás az Ügyfél által megadott szállítási címre történik, amely címnek a cégjegyzékben szereplő vagy igazolt székhelynek, telephelynek, illetve fióktelepnek kell lennie. Amennyiben az Ügyfél rossz, hiányos vagy nem egyértelmű, illetve a fentieknek meg nem felelő szállítási címet ad meg, úgy ő viseli az ebből eredő költségeket. A szállítás helyének megváltoztatása csak a JH előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.
 3. Amennyiben a JH a megrendelés-visszaigazolásban (második e-mail) vállalt szállítási határidő tekintetében késedelembe esik, úgy az Ügyfél jogosult a késedelem okán az Ügyfél oldalán keletkezett károkért a késedelemmel érintett minden befejezett hétre kizárólag a nem határidőben szállított vagy nem rendeltetésszerűen használható rész nettó ára 0,5%-nak megfelelő – legfeljebb azonban összesen a nettó rendelési összeg 5 %-át kitevő - késedelmi kötbért követelni. A hibás szállítás nem minősül késedelmes szállításnak.
 4. Késedelem esetén az Ügyfél megfelelő, de legalább 30 naptári napos póthatáridőt biztosít a JH számára azzal a kifejezett írásbeli nyilatkozattal, hogy a póthatáridő leteltét követően a szolgáltatás átvételét megtagadja, és jogosult a szerződéstől a jogszabályi előírások szerint elállni.
 5. A JH nem felel a vis maior esetből, illetve a JH-nak fel nem róható okból eredő késedelemért.

5/A. A JH mindent megtesz a szerződésszerű teljesítés érdekében, valamint a Jungheinrich Profishop honlapon folyamatosan tájékoztatást ad a koronavírus teljesítésre gyakorolt hatásairól.

Ugyanakkor a jelenleg köztudomású, már az egész világot érintő koronavírusos (COVID-19) járvány, és annak a megrendelés, ill. a szerződés létrejöttének időpontjában még nem előrelátható következményei – melyek gátolják vagy késleltetik a JH teljesítését – esetére a JH jogosult, amennyiben ezen körülmény a teljesítésére bizonyíthatóan kihatással van – az Ügyfél előzetes tájékoztatás mellett – a vállalt teljesítési határidőket hátrányos jogkövetkezmények nélkül meghosszabbítani. A jelölt esetek tehát minden további vizsgálat nélkül olyan (vis maior) eseménynek minősülnek, amely teljes körűen mentesíti a JH-t a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség alól, beleértve a kötbérfizetési kötelezettséget is. A vis maior körülménynek elegendő bizonyítéka a JH vagy akadályoztatott alvállalkozójának, ill. a gyártónak cégszerűen aláírt akadályközlő nyilatkozata, melyet JH köteles a tudomásra jutást követően haladéktalanul megküldeni Ügyfél felé. A fentiek akkor is alkalmazandók, ha a koronavírus teljesítésre hátrányos következményei a termékek gyártóinál vagy a JH alvállalkozóinál lépnek fel, illetve már beállt késedelem idején keletkeznek. Amennyiben a termékek szállítása a fenti esetekben csak jelentős többletráfordítással lehetséges, úgy a JH jogosult a szerződéstől hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállni.

 1. Amennyiben az Ügyfél az átvétellel késedelembe esik, úgy a JH jogosult a terméket magánál elraktározni, az ennek során felmerülő fuvarozási és raktározási díjat, ideértve a megismételt kiszállítás költségét az Ügyfélnek kiszámlázni, és az Ügyfél szerződés szerinti teljesítését követelni, vagy megfelelő, de legfeljebb 30 naptári napos póthatáridő tűzését követően a szerződéstől elállni és a terméket másnak értékesíteni. A szerződéstől történő elállás esetén a szerződés nem teljesítése okán keletkező károkat az Ügyfélnek kell megtérítenie.
 2. A szokásostól eltérő szállítási körülményekről, igényekről (pl. nehezen megközelíthető telephely, behajtási engedély kötelezettség, stb.) az Ügyfél köteles a JH-t a megrendeléssel egyidejűleg tájékoztatni. Teljesíthetetlen vagy csak az ésszerűen elvárható mértéket meghaladó aránytalan nehézséggel teljesíthető feltételek esetén a JH jogosult a kiszállítást megtagadni. Ilyen esetben a teljesítés helye a JH székhelye, amelyről a JH haladéktalanul értesíti az Ügyfelet.

D) Árak, fizetési feltételek, beszámítás
 1. A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék ajánlati nettó ára.
  Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes és csak akkor válik végleges árrá, ha az Ügyfél a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi, és a rendelést megküldi a JH-nak.
  A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára (szerződéses ár) az az ár, amely a rendelés megküldésekor a termék megnevezése mellett, majd a rendelést   visszaigazoló e-mailben (második e-mail) is szerepel. A megrendelt termékért fizetendő összeg akkor sem változik, ha termék ára a vásárlás befejezése után a Jungheinrich Profishop honlapon módosul.
 1. A szerződés szerinti ár tartalmazza a termék Ügyfélhez történő magyarországi kiszállításának költségeit. A számlakibocsátáskor a mindenkor hatályos összegű általános forgalmi adó külön kerül felszámításra a Jungheinrich Profishop honlapon feltüntetett nettó árak vonatkozásában.
  A szerződéses árat a Novalnet elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatása igénybevételével vagy átutalással a számlán feltüntetett fizetési határidőben kell megfizetni, amely a számla keltétől számított legalább 8 nap. A JH fenntartja magának az előre fizetés kikötésének jogát. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy banki átutalással történő fizetés esetén az Ügyfél teljesítésének időpontja az a nap, amely napon a vételár a JH bankszámláján jóváírásra kerül.
 1. Amennyiben a JH minden gondossága ellenére hibás – így különös eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os – ár kerül a Jungheinrich Profishop honlap felületére, akkor a JH nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat szerződéskötési szándékától.
 2. A JH azon ügyfeleinek, akiknek a Jungheinrich Profishop-on keresztül történt szerződéskötést megelőzően már szerződéses szolgáltatásokat nyújtott (régi Ügyfél) az Ügyféllel létrejött korábbi megállapodás szerint, papír alapú vagy elektronikus számlát állít ki.
  A JH az új ügyfelei felé a számlázást kizárólag elektronikus számla megküldésével elektronikus úton bonyolítja le a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt feltételek szerint, a regisztrációnál megadott e-mail címre (továbbiakban úgyis mint számlázási e-mail cím). Az Ügyfélnek fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden JH által küldött elektronikus úton kiállított számla kézbesíthető legyen. A számlázási e-mail cím változása esetén az Ügyfél köteles a JH-t azonnal írásban értesíteni az info@jungheinrich-profishop.hu e-mail címen. Az Ügyfél által megadott számlázási címre JH által elküldött számlák kézbesítettnek számítanak abban az esetben is, ha az Ügyfél az e-mail cím változásáról nem értesítette a JH-t.
 1. A JH igényeivel szemben támasztott beszámítási és/vagy visszatartási jog az Ügyfelet csak akkor illeti meg, ha a szembeállítani kívánt követelés jogerősen megállapításra került, vagy ha az a JH által nem vitatott, illetve elismert. Az Ügyfél JH-val szemben támasztott igényeit a JH előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehet harmadik személyre engedményezni.

E) Tulajdonjog-fenntartás, fizetési késedelem, végrehajtási cselekmények
 1. A JH az adott termékre vonatkozó tulajdonjogát az adott termék vételárának teljes megfizetéséig fenntartja. Az Ügyfél a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt álló termékeket a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg. A JH jogosult a termékre vonatkozó tulajdonjog-fenntartást, a tulajdonjog-fenntartás tényének és az Ügyfél személyének megadásával, a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyeztetni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog-fenntartás a nyilvántartásba vétel hiányában is fennáll, de a JH köteles tűrni a nyilvántartásba vétel elmaradásának jogszabályban rögzített következményeit.
 2. Az Ügyfél köteles a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt a termékeket teljes körűen, megfelelő biztosítási összeggel legalább tűz- és vízkárok, valamint lopás ellen biztosítani. Amennyiben karbantartási, illetve javítási munkálatok szükségesek, úgy az Ügyfél köteles ezeket saját költségén az előírt határidőben elvégeztetni.
 3. A tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt az Ügyfél haladéktalanul köteles a JH részére írásban bejelenteni minden, a terméket érintő végrehajtási intézkedést, továbbá köteles az ezzel kapcsolatos iratokat a JH részére egyszerű másolatban megküldeni. Az Ügyfél a vonatkozó jogszabályok keretein belül köteles ezen felül mindent megtenni annak érdekében, hogy a végrehajtás foganatosítását megakadályozza. Amennyiben a JH a termékre vonatkozóan harmadik személlyel szemben végrehajtási igénypert indít, úgy az Ügyfél köteles a peres és peren kívül felmerülő igazolt költségeket a JH első felszólítására haladéktalanul megtéríteni.
 4. Amennyiben az Ügyfél a vételár megfizetésével késedelembe esik, a JH jogosult a tulajdonjog-fenntartással érintett terméket az Ügyfél költségére ismét birtokba venni. Amennyiben a termék harmadik személy birtokában van, úgy az Ügyfél első felszólításra köteles megjelölni, hogy a termék hol található, valamint köteles mindent megtenni a JH birtokba lépése érdekében. Amennyiben az Ügyfél ellen csőd- vagy felszámolási eljárás illetőleg végelszámolás megindítására irányuló kérelmet nyújtanak be, úgy a JH jogosult a szerződéstől elállni és a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt álló termék azonnali visszaszolgáltatását követelni.
 5. A tulajdonjog-fenntartással érintett áru Ügyfél által történő feldolgozása vagy átalakítása mindig a JH javára történik.
 6. Amennyiben az Ügyfél a jelen E) fejezetben rögzített kötelezettségeit megszegi, úgy a JH jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani.
 7. Az Ügyfél fizetési késedelme esetén a JH a Ptk. 6:155. § szerint jogosult a késedelmi kamat igényét – függetlenül a JH fizetési felszólításának közlésétől, ill. annak időpontjától - már a késedelem első napjától érvényesíteni. A JH jogosult a késedelmi kamatot meghaladó kárát illetve esetleges egyéb igényeit is érvényesíteni, ideértve a vonatkozó jogszabály szerinti behajtási költségátalányt is.
  14 naptári napot meghaladó késedelem esetén a JH jogosult a terméket visszabirtokolni és a fizetési felszólításokon illetve telefonos kapcsolat felvételen kívül megbízást adhat külső követeléskezelő cég részére a követelés behajtására.
  A termék JH általi visszabirtokolása csak abban az esetben eredményezi a szerződéstől történő JH általi elállást, ha a JH erre vonatkozóan kifejezetten jognyilatkozatot tesz.

F) Jog- és kellékszavatossági igények

A JH a termékeket illető kellékszavatosság tekintetében az alábbiak szerint áll helyt:

 1. Az Ügyfél a Ptk. 6:127. §-ra is tekintettel késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a szolgáltatás minősége és mennyisége megfelelő-e. A kellékhiányt írásban kell a JH felé jelezni a rendeles@jungheinrich-profishop.hu címre küldött e-maillel.
  A nyílt (nyilvánvaló, a csomagolás megbontása után szemrevételezéssel észlelhető) hibákat és/vagy hiányokat: az Ügyfél köteles a – fent jelölt e-mailen történt írásbeli jelzésen túlmenően – a szállítólevélen a megfelelő megjegyzés feltüntetésével a termék átvételével egyidejűleg rögzíteni.
  A rejtett hibát: az Ügyfél köteles az annak felfedezését követő legkésőbb 5 munkanapon belül írásban jelezni a JH számára.
  A fentiekben részletezett késedelem nélküli meggyőződés és közlés hiányában a JH által vállalt jótállás esetében is az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy a hiba/hiány a teljesítéskor (termék átadásakor) fennállt.
 1. A JH szavatol azért, hogy a termék a birtokbaadáskor megfelel a szerződés feltételeinek, valamint a vonatkozó jogszabályok eltérést nem engedő előírásainak. A kárveszély átszállásakor kellékhiánnyal érintett minden termékalkatrész, illetve az igénybevételkor hibás szolgáltatás a JH választása szerint térítésmentesen kijavításra vagy újra leszállításra, vagy elvégzésre kerül. Alkatrészek, amelyeket a JH az utólagos teljesítés keretében kicserél, a kiszereléssel a JH tulajdonába kerülnek. Az Ügyfél köteles a JH számára megfelelő, de legalább 30 naptári napos határidőt és lehetőséget biztosítani az utólagos teljesítésre. A szerződéses vagy megszokott állapottól vagy használhatóságtól való jelentéktelen eltérés esetén nem áll fenn kellékszavatossági felelősség.
 2. A JH viseli az utólagos teljesítés során felmerülő költségeket. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a JH kiadásai, különösen az úti- és szállítási költségek azért növekednek, mert a terméket utólag egy a teljesítési helytől eltérő helyre szállították.
 3. Az utólagos teljesítésre meghatározott megfelelő teljesítési határidő túllépése esetén az Ügyfél jogosult választása szerint a vételár leszállítását követelni vagy a szerződéstől elállni.
 4. Az Ügyfél további igényt a hibák vagy a hibákkal összefüggésben bekövetkező károk miatt vagy azokkal összefüggésben bármilyen jogalap tekintetében kizárólag a G.2. pont szerint érvényesíthet.
 5. Az elévülési határidő új termékek kellékhiánya esetén a kárveszély átszállását követően 12 hónap. JH kifejezetten felhívja Ügyfél figyelmét, hogy a jelölt 12 hónapos határidő jogvesztő.
 6. A JH nem felel az alábbi körülményekből adódó következményekért: nem megfelelő vagy nem szakszerű karbantartás (különösen túlterhelés, hibás összeszerelés, illetve beüzemelés az Ügyfél vagy harmadik személy által), kopás, illetve a rendeltetésszerű használat mellett fellépő tipikus állagromlás.
 7. Amennyiben az Ügyfél vagy harmadik személy a JH előzetes kifejezett hozzájárulása nélkül bármilyen jellegű változtatást eszközöl vagy beüzemelést végez, úgy ezért vagy az ebből adódó következményekért nem lehet a JH-val szemben kellékhiányból adódó igényt érvényesíteni. A JH nem felel továbbá különösen az olyan hibákért, amelyek az alábbi okból következnek meg: (i) elmaradt, illetve nem a vonatkozó jogszabályi, szakmai előírásoknak, valamint nem a JH használati utasításainak és műszaki irányelveinek megfelelő karbantartás, (ii) nem megfelelő alkatrészek és pótalkatrészek felhasználása, nem megfelelő aljzatkialakítás, kémiai, elektrokémiai vagy fizikai behatások.
 8. A JH az ”Emelőkocsik”, illetve a „Targoncák” kategóriába tartozó termékeire az átadástól számított 1 év jótállást biztosít. A jótállás kezdő időpontja a termék Ügyfélnek történő feladásának napja.
  A JH jótállási kötelezettségvállalása a kezelési és karbantartási utasítás maradéktalan betartása esetén áll fenn. A jótállási időszakban a kezelési és karbantartási utasításban előírt karbantartások, ill. az esetleges javítások elvégzésére kizárólag a JH szakszervize jogosult. A karbantartások, ill. az esetleges javítások (beleértve a kopó alkatrészek cseréjét is) más személy általi elvégzése esetén a JH jótállási kötelezettségvállalása hatályát veszti.
  A kézi kezelésű és/vagy manuális meghajtású és/vagy manuális emelésű emelőkocsik és targoncák esetében a jótállás érvényesíthetőségének további feltétele, hogy a terméken a típustábla mellé elhelyezett, a kiszállítási hónapot igazoló matrica sértetlen legyen.
  A JH az egyéb termékeire a kellékszavatosság mellett, illetve helyett nem vállal jótállást. Ebben a tekintetben nem tulajdonítható a JH semelyik leírásának, beleegyezésének vagy egyéb kijelentésének – sem szerződéskötés előtt, sem pedig utána – jótállási jelleg.
 1. A termékért a JH az alábbiak szerint vállal jogszavatosságot:
  Arra az esetre, ha harmadik személy a termék vagy annak részei tekintetében jogos tulajdoni, oltalmi vagy szerzői jogi igényt támaszt, ami az Ügyfél tulajdonjoga, vagy más joga megszerzését akadályozza, úgy a JH - választása szerint - az akadályt elhárítja, megfelelő biztosítékot ad vagy a terméket (vagy az érintett részeit) kicseréli. Amennyiben a tehermentesítés, a biztosíték adása, vagy a termék kicserélése lehetetlen, vagy a JH számára aránytalan költséggel járna, úgy az Ügyfél a szerződéstől elállhat. Fenntartva a jelen ÁSZF G.2. pont alatti szabályozását, az Ügyfél nem követelheti a felesleges költségeinek megtérítését vagy kártérítést.

G) Felelősség
 1. A Felek kártérítési felelőssége tekintetében a Ptk. 6:174. § [Kártérítés kellékhibás teljesítés esetén], a Ptk. 6:142. § [Felelősség szerződésszegéssel okozott károkért], illetve a Ptk. szerződésen kívül okozott kárért fennálló felelősségre vonatkozó rendelkezései irányadók.
 2. A Ptk. 6:143. § [A kártérítés mértéke] és a Ptk. 6:522. § [A kártérítési kötelezettség terjedelme] tekintetében a jelen fejezet rendelkezései irányadók.
 3. A JH a szerződésszegéssel, a kellékhibás teljesítéssel, illetve az Ügyfélnek szerződésen kívül okozott esetleges károk tekintetében kizárólag az Ügyfél vagyonában beállott tényleges értékcsökkenést (az ún. tapadó kárt) köteles megtéríteni, azzal, hogy a JH kárfelelősségének mértéke a károkozással érintett termék nettó vételárára korlátozódik. A JH felelőssége a Ptk. 6:152. §-ra [A szerződésszegés jogkövetkezményeinek korlátozása és kizárása] és a 6:526. §-ra [A károkozásért való felelősség korlátozása és kizárása] tekintettel nem zárható ki és nem korlátozható a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért. Kártérítés jogcímén további igények a JH-val szemben nem érvényesíthetők.
 4. Amennyiben a JH a szerződés alapján bármilyen jogcímen kötbér fizetésére kötelezett, úgy az Ügyfél a kötbéren felüli esetleges kárát nem jogosult érvényesíteni, kivéve, ha ezt a Ptk. 6:152. § kizárja.
 5. Az Ügyfél felel azért, ha a termékben az Ügyfél, vagy az ő érdekkörében eljáró személy kárt okoz, és ezáltal személyek élete, testi épsége, egészsége és/vagy a JH és/vagy harmadik személy dolgai károsulnak. Az Ügyfél felelős továbbá az olyan kárért, ideértve a következményi károkat is, amelyek a termékben rejlő hibák, hiányosságok eltitkolása miatt következnek be.

H) Adatvédelem

Az adatkezeléssel kapcsolatos átfogó tájékoztató a Jungheinrich Profishop honlapon közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban található.

I) Eljáró bíróság, irányadó jog, titoktartás
 1. Az Ügyfél és a JH közötti jogvita elbírálására – hatáskörtől függően – a Budaörsi Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.
 2. Az Ügyfél és a JH közötti valamennyi jogviszony tekintetében a magyar jog irányadó. A szerződéskötés nyelve a magyar.
 3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megrendelések, a jelen ÁSZF és a Felek közötti szerződés tényét, feltételeit, valamint a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot bizalmasan kezelik, azt nem teszik hozzáférhetővé, illetve nem hozzák harmadik személy tudomására.
 4. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja. Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása (védett ismeret/know how)
Adatvédelmi Tájékoztató

A www.jungheinrich-profishop.hu weboldalon keresztül a lentiek szerint részletezettek szerint kizárólag B2B (business-to-business) jellegű termékértékesítést végzünk, mégis kiemelt figyelmet fordítunk a természetes adatok védelmére.

Ennek megfelelően a jelen adatvédelmi nyilatkozat célja a www.jungheinrich-profishop.hu webhely használatának, ill. a webhelyen keresztül megvalósuló adatgyűjtés módjának ismertetése, tájékoztatást nyújtani a weboldal látogatói, érdeklődők és ügyfeleink számára az adatok, és különösen a személyes adatok kezeléséről, valamint a személyes adatkezeléssel kapcsolatban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) által biztosított jogokról.

Általános információk

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                                   JUNGHEINRICH Hungária Kft.

Székhely:                                 2051 Biatorbágy Vendel Park, Tormásrét u 14.

Honlap:                                    www.jungheinrich-profishop.hu

Kapcsolattartás:                        info@jungheinrich-profishop.hu

Telefon:                                    +36 23 531 599

E-mail:                                     +36 23 531 501

A JUNGHEINRICH csoport Közös Adatvédelmi Tisztviselője:    

                                                Frank Jastrob

                                                adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

                                                JUNGHEINRICH AG

                                                Friedrich-Ebert-Damm 129
                                                22047 Hamburg

                                                adatvedelem@jungheinrich-profishop.hu

A GDPR 37. cikk (2) bekezdésében foglalt „Superman klauzula” lehetővé teszi, hogy egy vállalkozáscsoport közös adatvédelmi tisztviselőt is kijelölhessen.

Adatvédelmi kérelmek:

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fenti e-mail címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Külföldi adattovábbítás:

Külföldre továbbítás kizárólag akkor történik, amennyiben azt a lentebb részletesen ismertetett adatkezelési célnál, típusnál kifejezetten jelezzük, ekkor is csak a Jungheinrich csoporton belüli adattovábbításra kerülhet sor.

llyen esetben a Jungheinrich csoport valamennyi érintett tagja betartani vállalja a kötelező erejű vállalati szabályokat (GDPR 47. cikk), amely kifejezetten rendelkezik az érintetteknek a személyes adataik kezelése tekintetében kikényszeríthető jogairól.

Adatkezelésre ugyanakkor kizárólag az Európai Unió valamely tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodásban részes más államban kerül sor.

Fogalom meghatározások:

Honlap: a www.jungheinrich-profishop.hu weboldal.

Felhasználói Profil: a Honlapon történt befejezett, sikeres regisztráció.

Látogató: a Honlap olvasói, Felhasználói Profillal egyelőre nem rendelkező magánszemély vagy jogi személy, mely a Honlap regisztráció nélkül elérhető, publikus tartalmát éri el.

Ügyfél: az a 2001. évi CVIII. törvény szerinti vállalkozás, amely a Honlapon Felhasználói Profillal rendelkezik.

Felhasználó: a Honlap Látogatói és Ügyfelei, valamint a JH ügyfélszolgálatával kapcsolatba lépő érdeklődő.

JH: JUNGHEINRICH Hungária Fejlesztési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy Vendel Park, Tormásrét u 14., cégjegyzékszám: 13 09 070761, adószám: 10773903-2-44), amely a Honlap üzemeltetője, és a Honlapon kínált szolgáltatásokat nyújtó jogi személy.

Személyes adat: minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (GDPR 4. cikk 1. pont).

Ügyféladat: a jogi személy, és egyéb nem természetes személy jogalany, illetve a 2001. évi CVIII. törvény szerinti vállalkozás Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, így különösen a cégnév vagy egyéb elnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más azonosításra alkalmas adat, székhely címe, szállítás címe, jogi személy elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata.

I. A Honlap B2B jellege

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató a felhasználás feltételeit szabályozó ÁSZF-fel összhangban rögzíti, hogy a JH a jelen szolgáltatásait kizárólag Magyarország területén, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti „vállalkozások” számára nyújtja. A JH a szakmáján, önálló foglalkozásán vagy üzleti, gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek (fogyasztók) részére nem nyújt Jungheinrich Profishop szolgáltatást, ezen személyek a Honlapon nem tudnak létrehozni Felhasználói Profilt.

Az Ügyfél tehát kizárólag vállalkozó lehet, azaz minden Ügyfél, akkor is, amennyiben az magánszemély (egyéni vállalkozó) „kvázi” cégként viselkedik. Az Ügyfél a Felhasználói Profil megalkotásával kifejezetten nyilatkozik, hogy akkor is, amennyiben az egyéni vállalkozó, vagy az egyéb vállalkozó kapcsolattartójának, vagy képviselőjének természetes személyként védett adatai (pl. lakcím, e-mail cím, telefonszám stb.) megegyeznek az egyéni vállalkozóként, egyéb vállalkozó kapcsolattartóként is használt adataival – így pl. a lakcíme egyben a székhelye is –, a megadott adatokat „céges” minőségükben adja meg.

Mindazonáltal cégünk a működése, s így a Honlaphoz kapcsolódó tevékenységellátása során rendelkezésére bocsátott vagy egyéb módon tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy adatkezelése során a kötelezően alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban foglaltaknak, a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek, valamint az adatvédelem terén kialakuló, illetve kialakult gyakorlatnak megfelelően járjon el.

A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Honlap bizonyos tartalmai, funkciói csak Felhasználói Profillal rendelkezők, azaz csak Ügyfelek számára érhetőek el. A Felhasználói Profil megalkotása csak a kötelező adatok megadásával lehetséges, ezért a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg valamennyi kötelező adatát, úgy a regisztrációja sikertelen. A regisztráció, az annak során megadott adatok bármikor törölhetők, vagy módosíthatók.

II. Adatok kezelése

A JH a részére átadott Ügyféladatokat kizárólag a szerződéskötés lebonyolítása és a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos kommunikáció céljából tárolja, illetve kezeli.

Az Ügyfél a megrendelés leadásával hozzájárul ahhoz, hogy a JH a szerződéses adatait (pl. cégnév, számlázási és szállítási cím, telefon és faxszám, email cím, adószám, kontaktszemély neve, telefonszáma, e-mail címe) a fizetőképesség vizsgálata keretében felhasználja és a fizetőképességet vizsgáló társaságok részére továbbítsa, valamint átadja a megrendelt termék kiszállítását végző társaságnak. Az Ügyfél által átadott személyes adatok (különösen munkavállalói, mint kapcsolattartók neve, elérhetősége) tekintetében az Ügyfél kijelenti, hogy azok kezelésével kapcsolatban az adatkezelés jogalapja megfelelően biztosított (az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), jogos érdek ((GDPR 6. cikk (1) f) pont), vagy  esetleg szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) a) pont)).

Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatnak nem minősülő e-mail címére elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján részére a JH tájékoztató anyagokat, illetve reklámanyagokat küldjön.

Az adatkezelésre kizárólag a JH tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, illetve – a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt rendelkezések betartására vonatkozó külön szerződéses kikötés esetén – a JH megbízottja vagy alvállalkozója jogosult. 

A JH adatot harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes hozzájárulásával, jogszabályi felhatalmazás alapján, vagy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt esetekben továbbítja.

A JH megtesz minden szükséges technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságos tárolásához, illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz szükségesek.

A JH tehát alapvetően a GDPR hatályán kívül eső Ügyféladatokat kezel, mégis amennyiben a Honlap szolgáltatásaival kapcsolatban valamely személyes adat birtokába jut, úgy kötelezettséget vállal, hogy azokat bizalmasan, a hatályos jogszabályokat maradéktalanul betartva tárolja és kezeli, különös tekintettel a GDPR, az Infotv. és az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire. A JH kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat kizárólag megfelelő jogalap alapján, a vonatkozó célból, és csak a szükséges ideig használja.

III. Személyes adatok kezelése

A személyes adatokat a www. jungheinrich-profishop.hu weboldal felkeresése, online szolgáltatásaink igénybe vétele során az alábbi esetekben kezelünk.

a) Honlap felkeresése 

A www. jungheinrich-profishop.hu weboldal felkeresése rögzítésre kerül, melynek során az Ön

 • termináleszköze (például számítógép vagy mobiltelefon) által használt IP-cím,
 • a dátum és idő,
 • termináleszköze böngészőjének típusa és operációs rendszere,
 • a felkeresett oldalak (URL),
 • a weboldal/alkalmazás, melyből oldalunkat elérte

kerülnek rögzítésre. Az adatokat adatbiztonság, valamint online szolgáltatásaink optimalizálása és javítása érdekében gyűjtjük. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja biztosítja (jogos érdek). Jogos érdekünk, hogy óvjuk a Honlapot és javítsuk szolgáltatásainkat, a Honlap rendszerbiztonságát és stabilitását értékelni tudjuk. Mindazonáltal technikai beállításaink során arra törekszünk (pl.: IP cím anonimizálás), hogy az oldal felkeresésével együtt járó adatkezelésnek az érintettre a legminimálisabb hatása legyen. 

b) Kapcsolatfelvétel 

Amennyiben fel szeretné venni velünk a kapcsolatot, úgy a fenti elérhetőségeken várjuk megkeresését. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok (név, e-mail cím, telefonszám, faxszám, esetleg Ön által megadott további személyes adat) kezelésére kizárólag a megkeresésére történő válaszadás céljából kerül sor abban az esetben, ha Ön hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás), illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése) biztosítja.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok őrzési ideje a kapcsolatfelvételt követő maximum egy év. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően a felek között szerződéses jogviszony is létrejön, úgy az adatok őrzésének időtartama a szerződéses időtartamhoz igazodik.

c) Hírlevélre történő feliratkozás (Iratkozzon fel hírlevelünkre! menüpont)

A hírlevélre történő feliratkozással a Jungheinrich termékeiről és szolgáltatásairól, a vonatkozó speciális ajánlatokról, rendezvényeinkről első kézből értesülhet.

Az adatvédelmi szabályozás 2018. május 25-én életbe lépő változásaira, amikortól is az Európai Unió területén zajló adatkezelésre a GDPR az irányadó, a személyes adatok közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú kezelése szintén a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) érvényesítésének tekinthető, ami azt jelenti, hogy nem szükséges hozzá az Ön hozzájárulása.

Ugyanakkor a GDPR rendelkezéseivel ellentétes hazai ágazati szabályokra való tekintettel, az alkalmazandó gyakorlat kialakulásáig, mivel cégünk a lehető legbiztonságosabb eljárást kívánja alkalmazni, az Ön hozzájárulását kérjük a marketing célú adatkezeléshez.

Amennyiben tehát szeretne, feliratkozhat hírlevelünkre a Honlapon. Ha kitölti a regisztrációs űrlapot és rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait (név, e-mail cím), úgy hozzájárul ahhoz, hogy hírlevelet küldjünk az Ön számára, s így e-mail formában hírleveleket fog kapni tőlünk az Ön által megadott e-mail címre. A hírlevélre történő feliratkozás véglegesítéséhez a kapott e-mailben található „feliratkozás megerősítése” linkre kell kattintani (double opt-in). A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a hírlevélnek az Ön e-mail címére történő küldése céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás) biztosítja.

A hírlevelek küldéséhez az Emarsys rendszert használjuk. Az Emarsys rendszer az Emarsys Interactive Services GmbH (székhely: Stralauer Allee 6, 10245 Berlin) szolgáltatása, a hivatkozott céggel a Jungheinrich csoport a GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozási szerződést kötött, amelyben a szerződő felek megállapodtak, hogy az adatfeldolgozó kizárólag a Jungheinrich utasításai szerint kezeli az adatokat és az adatbiztonság biztosítása érdekében a felek kölcsönösen technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre.

Amikor Ön megnyit egy hírlevelet, egy ún. követőkód („tracking pixel”) kerül alkalmazásra. Ez a következő adatokat menti: e-mail cím, hírlevél, megnyitás dátuma és időpontja. A hírleveleinkben található linkek nyomon követési információkat tartalmaznak, melyek segítségével megállapíthatjuk, hogy különösen mely linkek érdekelték Önt, amelyekre rákattintott és hányszor. 

Az Ön személyes adatait kizárólag addig tároljuk, amíg a „Leiratkozás” linkre kattintva le nem iratkozik a hírlevélről. E link megtalálható minden egyes tőlünk kapott hírlevél alján a jobb oldalon. Amennyiben Ön leiratkozik, személyes adatai indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek. Személyes adatainak törlését követően nem fog tőlünk több hírlevelet kapni.

d) Jungheinrich-Profishop webáruházban megkötött szerződés teljesítése

A Jungheinrich-Profishop webáruházban megadott személyes adatok kezelésére kizárólag az Ön által képviselt vállalkozással való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja (szerződés teljesítése). Ahhoz, hogy létrejöhessen a szerződés és azt teljesíthessünk, a vállalkozás átad részünkre személyes adatokat is, melyek nélkül nem tudjuk feldolgozni a megrendelést és végső soron nem jöhet létre a szerződés. Az így rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag a szerződés teljesítéséig tároljuk, kivéve, ha jogszabály az adatok további tárolását írja elő. Amennyiben személyes adatait ilyen célból tároljuk és esetleg hatóságok részére továbbítjuk, úgy adatkezelésünk jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) biztosítja.

Amennyiben az Ön által képviselt vállalkozás szerződést köt velünk, személyes adatait logisztikai szolgáltatóink részére továbbíthatjuk a szerződés teljesítése érdekében, ezen adatkezelés az Önnel létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges, és jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése) biztosítja. Az Ön személyes adatait kizárólag a megrendelt termékek kiszállításáig tárolják logisztikai szolgáltatóink, kivéve, ha jogszabály az Ön adatainak további tárolását írja elő logisztikai szolgáltatóink számára a hatóságok részére történő adatszolgáltatás miatt.

A szerződéskötés során megadott személyes adatok a szerződést kötő vállalkozás egyéb adataival rögzítésre kerül SAP rendszerünkben, mely rendszerhez a Jungheinrich csoport más vállalatai is, mint adatkezelők hozzáférhetnek.

e) Statisztikai célú naplózás, cookie-k

Amennyiben Ön hozzájárul, úgy a Honlap által nyújtott internetes szolgáltatással az Ön számítógépén, illetve mobilkészülékén egy átmeneti tárolóban ún. süti (eredeti nevén “cookie”), azaz kis adatcsomag kerül elhelyezésre. Cégünk azért alkalmaz sütiket, hogy javíthassa a Honlap minőségét, illetve jobb felhasználói élményt nyújthasson az Ön számára a Honlap felkeresésekor. A sütik emellett abban is segítséget nyújtanak nekünk, hogy elemezhessük a Honlap forgalmát.

Cégünk a Honlapon az alábbi négy kategóriába tartozó sütiket használja. Ezen információk segítségével eldöntheti, hogy kíván-e, és hogyan kíván kapcsolatba lépni a Honlappal és szolgáltatásainkkal. Az 1. pontban részletezett adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) pont f) alpontja (jogos érdek) adja. A 2– 4. pontokban jelölt sütik adatkezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). 

 1. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik – elengedhetetlenek a Honlap működéséhez és alapvető funkcióinak használatához. A feltétlenül szükséges sütik nélkül az egyes szolgáltatások, pl. kívánságlista használata nem biztosíthatók, használatuk az Ön munkamenetének lezárásáig tartó időszakra korlátozódik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás adja.  Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek a Honlap használatát. 
 1. Teljesítménynövelő sütik - a Honlap használatának módjáról gyűjtenek információkat (a Honlap mely oldalait látogatja meg a leggyakrabban, megnyitja-e vagy elolvassa-e az általunk küldött értesítéseket, az elérhető hirdetéseket stb.), annak érdekében, hogy javíthassuk a Honlapot és annak szolgáltatásait.

Jelen Honlap a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika sütiket, az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a Honlap használatának elemzését. A „süti” által generált, a Honlap használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a Honlap Ön által történő használatának értékelésére, a Honlapon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a JH részére történő összeállítására, valamint a Honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal.

Ön megakadályozhatja a sütik által előállított, az Ön általi weboldal használattal kapcsolatos adatok (pl. IP címe) Google általi gyűjtését és kezelését, ha a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu alatt elérhető „Google Analytics Opt-out Browser Add-on”-t letölti és telepíti. A felhasználási feltételekkel és az adatkezeléssel kapcsolatos további információkat a http://www.google.com/analytics/terms/hu.html ill. a https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu oldalakon talál.

 1. Funkcionális sütik – javítják a JH ProfiShop oldal Ön által elérhető funkcióinak minőségét azzal, hogy lehetővé teszik az Ön által az oldalon végzett műveletek, beállítások megjegyzését (például automatikus adatkitöltés a rendelési folyamat során), és ezek alapján a következő alkalommal jobb felhasználói élmény biztosítását. 
 1. Célzott hirdetések vagy hirdetési sütik - Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos hirdetések jelenjenek meg a Honlapon. A célzott hirdetésre szolgáló sütik anonim információkat gyűjtenek.

Honlapunk a Google AdWords online reklámprogramot és ennek keretében a Conversion-Tracking megoldást használja. A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelvekről ide kattintva tájékozódhat.

A Google a Google hirdetési hálózatban és meghatározott Google szolgáltatásoknál igénybe veszi a DoubleClick-Cookie szolgáltatást annak érdekében, hogy az AdWords ügyfeleket és reklámközzétevőket a hirdetések világhálón történő megjelenítése és kezelése során támogassa. A DoubleClick-Cookies vonatkozásában további információkat a http://www.google.com/doubleclick oldalon találnak. A DoubleClick-Cookie használata ellen tiltakozhat és azt deaktiválhatja a http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html oldalon.

A sütiket a számítógépéről bármikor törölheti, illetve minden modern böngészőben beállíthatja a sütik alkalmazásának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja a Honlap használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által Ön tudomásul veszi, hogy sütik nélkül a Honlap működése nem lesz teljes értékű. 

A használt Cookie-k áttekintése

Cookie

Cookie típusa

Tárolás időtartama

Opt-Out Link

"ANALYTICS_COOKIES_ALLOWED"

functional

3 months

essential for the use of the webshop

"REMARKETING_COOKIES_ALLOWED"

functional

3 months

essential for the use of the webshop

"THIRD_PARTY_COOKIES_ALLOWED"

functional

3 months

essential for the use of the webshop

Warenkorb

functional

30 days

essential for the use of the webshop

ishop.usertype

functional

3 months

essential for the use of the webshop

LastSeen

functional

30 days

essential for the use of the webshop

rememberMe

functional

30 days

essential for the use of the webshop

WISHLIST

functional

30 days

essential for the use of the webshop

Google Tag Manager

functional

10 minutes

Opt-Out

Google Analytics

Analysis

2 yers

Opt-Out

Google Adwords

Analysis

30 days

Opt-Out

Hotjar

Analysis

1 year

Opt-Out

Matelso

Third Party

30 days

-

Optimizely

Third Party

10 years

Opt-Out

Facebook

Remarketing

1 year

Opt-Out

Criteo

Remarketing

1 year

Opt-Out

Emarsys (Webextend)

Remarketing

1 year

detailed information will follow

Bing

Remarketing

1 year

Opt-Out

Doubleclick

Remarketing

1 year

detailed information will follow

A természetes személyek adataival kapcsolatos adatkezeléssel kapcsolatos jogai (érintetti jogok)

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR értelmében Önt megillető jogokat, bármikor adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat az Általános információk pontban található elérhetőségeken, amelyhez semmiféle nyomtatványt nem kell kitöltenie.

Az Ön jogai:

 • Átlátható tájékoztatás joga (GDPR 12-14. cikk): reméljük az ebből a jogból fakadó kötelezettségünknek jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval eleget tudtunk tenni, ha mégsem kérjük további információért forduljon hozzánk bizalommal;
 • Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk): Ön jogosult visszajelzést kérni, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen arról részletes tájékoztatást kérni (adatkezelés céljai, érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek, akikkel vagy amelyekkel a személyes adatokat közöltük stb.);
 • Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): meghatározott jogalapok esetén (érintett hozzájárulása, valamint a szerződés teljesítése) Ön jogosult lehet arra, hogy az Önre vonatkozó, a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy - az Ön kérésére – ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk;
 • Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult a pontatlan adatok helyesbítését vagy a hiányos adatok kiegészítését kezdeményezni;
 • Elfeledtetéshez, törléshez való jog (GDPR 17. cikk): amennyiben az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adat kezelésének a hozzájáruláson (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) túl egyéb jogalapja nincsen, úgy Ön, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak jogosult kezdeményezni személyes adatainak indokoltalan késedelem (pl.: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük) nélküli törlését;
 • Tiltakozás joga (GDPR 21. cikk): Jogos érdek jogalapon történt adatkezelés esetén Ön jogosult a további adatkezelés ellen tiltakozni, a személyes adat tovább nem kezelhető kivéve, ha bizonyítjuk, hogy ún. kényszerítő jellegű jogos ok áll fenn (ami elsőbbséget élvez az Ön jogaival szemben), vagy amennyiben az jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges. Profilalkotás és direkt marketing esetében az Ön tiltakozása esetén személyes adatot semmiképp nem kezelünk a továbbiakban.
 • Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (GDPR18. cikk): Korlátozás esetén a személyes adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelésre kizárólag az Ön hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet;
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga (GDPR 77. cikk): amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés nem felel meg a törvényi feltételeknek, panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz, a NAIH-hoz.

Személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogorvoslati tájékoztatás

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértettük, jogában áll az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu;

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.;

Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.;

Telefon: +36-1-391-1400;

Fax: +36-1-391-1410;

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is indíthat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).

IV. Felelősségkizárás – weblinkek:

A Honlapon kívüli webes tartalomra mutató külső linkek a JH-tól független harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakhoz vezetnek. Az ilyen weboldalak tartalmáért a JH nem tud felelősséget vállalni.

A JH tudomására jutott jogsértés esetén az érintett külső link haladéktalanul eltávolításra kerül.

A külső linkeken keresztül elérhető honlapokra vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési szabályok nem tartoznak a jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alá. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a külső linkeken keresztül elérhető honlapokon kért adatok nem kerülnek a JH birtokába, így azok jogszerű felhasználásáért a JH felelősséget nem vállal.

V. Egyéb felhasználói nyilatkozatok

A Honlap megnyitása és böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását jelenti:

 • a Jungheinrich logó, valamint a Honlapon jelölt egyes termékjelzők védjegyoltalom alatt állnak, ezért védjegybitorlást követ el az, aki a védjegyeket a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések megsértésével jogosulatlanul használja;
 • a JH előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a Honlap tartalmának egy részét vagy egészét bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A JH ugyanakkor hozzájárul ahhoz, hogy Ön a Honlap tartalmát vagy kivonatait - a szabad felhasználás keretében személyes használatra – letöltse, illetve kinyomtassa;
 • a Honlap, illetve annak tartalma szerzői jogi védelem alá esik;
 • a Honlap, illetve az azon elérhető információk hozzáféréséből, illetve azok felhasználásából, a Honlap esetleges üzemzavarból vagy félreérhetőségből eredő károkért - ha kötelezően alkalmazandó jogszabály másként nem rendelkezik – a JH nem vállal felelősséget.

VI. Vegyes rendelkezések

A JH fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsa. A JH biztosítja, hogy a hatályos Adatvédelmi Tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető legyen.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató értelmezésére a hatályos uniós és magyar jog az irányadó.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége a Tájékoztató többi részének érvényességét nem érinti.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató kelte és hatályba lépésének napja: 2019.04.15.

2020.04.24. előtt hatályos ÁSzF

2020.04.24-én visszavonásra került

JUNGHEINRICH PROFISHOP

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)


A jogszabály alapján fogyasztónak nem minősülő ügyfelekkel kötött, ún. business-to-business szerződésekre

Hatályos: 2019.04.15. napjától visszavonásig és/vagy az ÁSZF módosításáig.


A szolgáltató adatai

A www.jungheinrich-profishop.hu weblap üzemeltetője:

Cégnév: JUNGHEINRICH Hungária Kft.

Székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Tormásrét u. 14.

Ügyvezető: Horváth Zoltán

Adószám: 10773903-2-44

Cégjegyzékszám: 13-09-070761

E-mail cím: info@jungheinrich-profishop.hu

Telefonszám: + 36 23 531 599

 

Tárhelyszolgáltató neve: PlusServer GmbH

Tárhelyszolgáltató székhelye:

Hohenzollernring 72

50672 Köln

Deutschland

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@plusserver.com

 

IT ügynökség neve: novomind AG

IT ügynökség székhelye:

Bramfelder Chaussee 45

22177 Hamburg

Deutschland

IT ügynökség e-mail címe: info@novomind.com

 

Fogalmak
JH: a www.jungheinrich-profishop.hu weboldal üzemeltetője, amely a weboldalon kínált szolgáltatásokat  nyújtó fent meghatározott jogi személy

Ügyfél: az a 2001. évi CVIII. törvény szerinti vállalkozás, amely a www.jungheinrich-profishop.hu weboldalon kínált szolgáltatások iránt érdeklődik, illetve azokat igénybe veszi

Felek: a JH és az Ügyfél együttesen

A) A jelen ÁSZF hatálya

 1. A JH a jelen szolgáltatásait kizárólag Magyarország területén a fentiek szerint definiált Ügyfél számára nyújtja. A JH a szakmáján, önálló foglalkozásán vagy üzleti, gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek (fogyasztók) részére nem nyújt Jungheinrich Profishop szolgáltatást.
 2. A jelen ÁSZF a Jungheinrich Profishop szolgáltatás keretében a JH által adott valamennyi ajánlatára, megkötött adásvételi és vállalkozási szerződésére vonatkozik, beleértve a tanácsadást és az egyéb szerződéses szolgáltatást is.
 3. Az Ügyfél általános beszerzési feltételei vagy egyéb általános szerződési feltételei kizárásra kerülnek, és nem válnak a jelen szerződés tartalmává az intralogisztikai üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokások sem.
 4. A JH a jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését lényegesnek minősíti. A jelen ÁSZF akkor is hatályos, ha a JH az Ügyfél eltérő feltételei ismeretében jogfenntartás nélkül szállít.
 5. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján álláspontja szerint a jelen ÁSZF nem tartalmaz olyan előírásokat, amelyek lényegesen eltérnek a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól. Az Ügyfél egyben kijelenti, hogy amennyiben a jelen ÁSZF a Felek között korábban alkalmazott szerződés(ek) valamely feltételétől eltérnek, úgy arról a JH-től külön figyelemfelhívó tájékoztatást kapott, és az ilyen kikötést kifejezetten elfogadja.
 6. A Jungheinrich Profishop-ban történő regisztrációval az Ügyfél kijelenti, hogy a JH lehetővé tette számára a jelen ÁSZF tartalmának megismerését, és az ÁSZF-et kifejezetten elfogadja. A JH egyúttal kötelezettséget vállal, hogy jelen ÁSZF-et és annak mindenkor hatályos változatát a Jungheinrich Profishop honlapon olyan módon hozzáférhetővé teszi, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy azt bármikor elérje vagy letöltse.  Az Ügyfél előadja, hogy az ÁSZF-et nem tartja tisztességtelennek, mert az az Ügyfél szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértése nélkül rögzíti, és nem hozza az Ügyfelet egyoldalúan, illetve indokolatlanul hátrányos helyzetbe.
 7. A JH fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét az Ügyfél kifejezetten elfogadja. Módosítás esetén a JH a módosított ÁSZF-et, annak hatályba lépést megelőzően legalább 30 (harminc) nappal közzéteszi a Jungheinrich Profishop honlapon.
 8. A JH nem köteles az Ügyfél nevében és képviseletében fellépő bármely személy képviseleti jogosultságát vizsgálni. Az Ügyfél nevében esetlegesen álképviselőként eljáró személyek eljárásával kapcsolatos felelősségét a JH kizárja.
B) A szerződés tárgya, a szerződéskötés folyamata, technikai lépései
 1. Az Ügyfél megrendelése – amelynek előfeltétele a Jungheinrich Profishop-ban történt előzetes regisztráció – az Ügyfél oldalán a Ptk. 6:64. § alapján ajánlati kötöttséget eredményez. A JH számítástechnikai rendszere a rendeléseket automatikusan generált email értesítéssel haladéktalanul visszaigazolja (első e-mail), ami nem minősül a megrendelés elfogadásának, mindössze a megrendelés JH-hez történő megérkezésének igazolását szolgálja.
 2. A Felek közötti szerződés a JH nem automatikusan generált elektronikus megrendelés-visszaigazolásával (második e-mail) jön létre. Amennyiben a JH elektronikus megrendelés-visszaigazolása (második e-mail) az Ügyfél megrendelésének JH-hez történő igazolt beérkezését (első e-mail) követő 3 munkanapon belül nem érkezik meg az Ügyfélhez, úgy az Ügyfél ajánlati kötöttsége megszűnik. A megrendelés visszaigazolása akkor tekintendő az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Ügyfél minden tőle elvárható intézkedést megtenni köteles annak érdekében, hogy a hozzáférhetőséget biztosítsa. Ellenkező hitelt érdemlő bizonyításig a JH által elküldött visszaigazolást az Ügyfél által hozzáférhetőnek kell tekinteni, a bizonyítás Ügyfelet terheli.
 3. A Jungheinrich Profishop-ban kizárólag Magyarországon belüli szállítások és szolgáltatások érhetők el. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a JH jogosult a külföldi szállítási címhez kapcsolódó megrendelést – akár az Ügyfél külön értesítése nélkül is – törölni.
 4. Amennyiben a JH megrendelés-visszaigazolása a rendeléstől lényeges kérdésnek nem minősülő témában (így például szállítási határidő, fizetési határidő stb.) eltér, úgy az Ügyfél beleegyezését adottnak kell tekinteni, ha az Ügyfél a visszaigazolást (második e-mail) követő első munkanap 16:00 óráig e-mailben (rendeles@jungheinrich-profishop.hu) nem tiltakozik a megrendelés-visszaigazolásban (második e-mail) foglaltak ellen.
  A Jungheinrich Profishop honlapon található fotók, rajzok és egyéb ábrák kizárólag tájékoztató jellegűek. Az ár nem tartalmazza a képi ábrázolások során alkalmazott dekorációs anyagokat és extra felszereltségeket.
 5. A JH fenntartja magának a technikai továbbfejlesztések és modellváltás okán történő termékváltoztatás jogát, feltéve, hogy a termék funkcionalitása és kinézete érdemben nem módosul. A Jungheinrich Profishop honlapon szereplő esetleges hibákért, elírásért vagy színeltérésért (RAL) a JH nem vállal felelősséget.
 6. A teljesítményadatok +20°C hőmérsékleten történő működésre vonatkoznak, egyenletes betonpadlón és száraz alkalmazási feltételek között. A megadott sebességektől történő eltérés a fenti alkalmazási feltételek esetében is megengedett a szakmában szokásos tűréstartomány keretében.
 7. A rajzok, képek, valamint a Jungheinrich Profishop honlap minden további tartalma tekintetében a JH korlátlanul fenntartja magának a tulajdonjoghoz, szerzői joghoz, valamint az iparjogvédelemhez fűződő jogokat. Ez különösen vonatkozik a termékmegjelenítésekre, termékfilmekre és valamennyi további multimédiás Jungheinrich Profishop honlap tartalomra. Minden felhasználáshoz, terjesztéshez, különösen a továbbításhoz, sokszorosításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, rendelkezésre bocsátáshoz, a közösségi médiában történő megjelenítéshez, beleértve a csak kivonatos másolást is a JH kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A Jungheinrich Profishop honlapon feltüntetett termékvideók kizárólag reklámcélokra szolgálnak, és nem képezik sem teljesítési ígéret sem pedig bármilyen jellegű szavatossági / jótállási igény alapját a reklámozott termék tekintetében.
 8. Több termék megrendelése esetén a JH jogosult részszállításra, azzal, hogy az egyes részszállítások a JH által külön kerülnek számlába állításra.
 9. A megrendelt termékek egyben vagy alkatrészekben kerülnek leszállításra. Amennyiben a termékek alkatrészekben kerülnek leszállításra, úgy az összeszerelés az Ügyfél által történik.
 10. A Jungheinrich Profishop honlapon keresztül megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, és azt a JH nem iktatja. A JH a szerződéseket egyedi azonosítószámmal látja el, a szerződés adatait az egyedi azonosítószám alapján rögzíti.
C) Szállítási határidő, szállítási és átvételi késedelem
 1. A várható szállítási határidő a Jungheinrich Profishop honlapon az egyes termékeknél található. A pontos szállítási határidő a megrendelés-visszaigazolásban (második e-mail) kerül megjelölésre és annak Ügyfélhez történő megérkezését követő napon kezdődik, azzal, hogy amennyiben a JH a jelen ÁSZF D/2. pontja szerint előre fizetést köt ki, úgy a szállítási határidő csak az Ügyfél teljesítését (utalás esetén a vételár a JH bankszámláján történt jóváírás) követő napon kezdődik.
 2. A szállítás az Ügyfél által megadott szállítási címre történik, amely címnek a cégjegyzékben szereplő vagy igazolt székhelynek, telephelynek, illetve fióktelepnek kell lennie. Amennyiben az Ügyfél rossz, hiányos vagy nem egyértelmű, illetve a fentieknek meg nem felelő szállítási címet ad meg, úgy ő viseli az ebből eredő költségeket. A szállítás helyének megváltoztatása csak a JH előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.
 3. Amennyiben a JH a megrendelés-visszaigazolásban (második e-mail) vállalt szállítási határidő tekintetében késedelembe esik, úgy az Ügyfél jogosult a késedelem okán az Ügyfél oldalán keletkezett károkért a késedelemmel érintett minden befejezett hétre kizárólag a nem határidőben szállított vagy nem rendeltetésszerűen használható rész nettó ára 0,5%-nak megfelelő – legfeljebb azonban összesen a nettó rendelési összeg 5 %-át kitevő - késedelmi kötbért követelni. A hibás szállítás nem minősül késedelmes szállításnak.
 4. Késedelem esetén az Ügyfél megfelelő, de legalább 30 naptári napos póthatáridőt biztosít a JH számára azzal a kifejezett írásbeli nyilatkozattal, hogy a póthatáridő leteltét követően a szolgáltatás átvételét megtagadja, és jogosult a szerződéstől a jogszabályi előírások szerint elállni.
 5. A JH nem felel a vis maior esetből, illetve a JH-nak fel nem róható okból eredő késedelemért.
 6. Amennyiben az Ügyfél az átvétellel késedelembe esik, úgy a JH jogosult a terméket magánál elraktározni, az ennek során felmerülő fuvarozási és raktározási díjat, ideértve a megismételt kiszállítás költségét az Ügyfélnek kiszámlázni, és az Ügyfél szerződés szerinti teljesítését követelni, vagy megfelelő, de legfeljebb 30 naptári napos póthatáridő tűzését követően a szerződéstől elállni és a terméket másnak értékesíteni. A szerződéstől történő elállás esetén a szerződés nem teljesítése okán keletkező károkat az Ügyfélnek kell megtérítenie.
 7. A szokásostól eltérő szállítási körülményekről, igényekről (pl. nehezen megközelíthető telephely, behajtási engedély kötelezettség, stb.) az Ügyfél köteles a JH-t a megrendeléssel egyidejűleg tájékoztatni. Teljesíthetetlen vagy csak az ésszerűen elvárható mértéket meghaladó aránytalan nehézséggel teljesíthető feltételek esetén a JH jogosult a kiszállítást megtagadni. Ilyen esetben a teljesítés helye a JH székhelye, amelyről a JH haladéktalanul értesíti az Ügyfelet.
D) Árak, fizetési feltételek, beszámítás
 1. A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék ajánlati nettó ára.
  Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes és csak akkor válik végleges árrá, ha az Ügyfél a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi, és a rendelést megküldi a JH-nak.
  A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára (szerződéses ár) az az ár, amely a rendelés megküldésekor a termék megnevezése mellett, majd a rendelést visszaigazoló e-mailben (második e-mail) is szerepel. A megrendelt termékért fizetendő összeg akkor sem változik, ha termék ára a vásárlás befejezése után a Jungheinrich Profishop honlapon módosul.
 2. A szerződés szerinti ár tartalmazza a termék Ügyfélhez történő magyarországi kiszállításának költségeit. A számlakibocsátáskor a mindenkor hatályos összegű általános forgalmi adó külön kerül felszámításra a Jungheinrich Profishop honlapon feltüntetett nettó árak vonatkozásában.
  A szerződéses árat a Novalnet elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatása igénybevételével vagy átutalással a számlán feltüntetett fizetési határidőben kell megfizetni, amely a számla keltétől számított legalább 8 nap. A JH fenntartja magának az előre fizetés kikötésének jogát. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy banki átutalással történő fizetés esetén az Ügyfél teljesítésének időpontja az a nap, amely napon a vételár a JH bankszámláján jóváírásra kerül.
 3. Amennyiben a JH minden gondossága ellenére hibás – így különös eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os – ár kerül a Jungheinrich Profishop honlap felületére, akkor a JH nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat szerződéskötési szándékától.
 4. A JH azon ügyfeleinek, akiknek a Jungheinrich Profishop-on keresztül történt szerződéskötést megelőzően már szerződéses szolgáltatásokat nyújtott (régi Ügyfél) az Ügyféllel létrejött korábbi megállapodás szerint, papír alapú vagy elektronikus számlát állít ki.
  A JH az új ügyfelei felé a számlázást kizárólag elektronikus számla megküldésével elektronikus úton bonyolítja le a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt feltételek szerint, a regisztrációnál megadott e-mail címre (továbbiakban úgyis mint számlázási e-mail cím). Az Ügyfélnek fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden JH által küldött elektronikus úton kiállított számla kézbesíthető legyen. A számlázási e-mail cím változása esetén az Ügyfél köteles a JH-t azonnal írásban értesíteni az info@jungheinrich-profishop.hu e-mail címen. Az Ügyfél által megadott számlázási címre JH által elküldött számlák kézbesítettnek számítanak abban az esetben is, ha az Ügyfél az e-mail cím változásáról nem értesítette a JH-t.
 5. A JH igényeivel szemben támasztott beszámítási és/vagy visszatartási jog az Ügyfelet csak akkor illeti meg, ha a szembeállítani kívánt követelés jogerősen megállapításra került, vagy ha az a JH által nem vitatott, illetve elismert. Az Ügyfél JH-val szemben támasztott igényeit a JH előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehet harmadik személyre engedményezni.
E) Tulajdonjog-fenntartás, fizetési késedelem, végrehajtási cselekmények
 1. A JH az adott termékre vonatkozó tulajdonjogát az adott termék vételárának teljes megfizetéséig fenntartja. Az Ügyfél a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt álló termékeket a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg. A JH jogosult a termékre vonatkozó tulajdonjog-fenntartást, a tulajdonjog-fenntartás tényének és az Ügyfél személyének megadásával, a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyeztetni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog-fenntartás a nyilvántartásba vétel hiányában is fennáll, de a JH köteles tűrni a nyilvántartásba vétel elmaradásának jogszabályban rögzített következményeit.
 2. Az Ügyfél köteles a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt a termékeket teljes körűen, megfelelő biztosítási összeggel legalább tűz- és vízkárok, valamint lopás ellen biztosítani. Amennyiben karbantartási, illetve javítási munkálatok szükségesek, úgy az Ügyfél köteles ezeket saját költségén az előírt határidőben elvégeztetni.
 3. A tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt az Ügyfél haladéktalanul köteles a JH részére írásban bejelenteni minden, a terméket érintő végrehajtási intézkedést, továbbá köteles az ezzel kapcsolatos iratokat a JH részére egyszerű másolatban megküldeni. Az Ügyfél a vonatkozó jogszabályok keretein belül köteles ezen felül mindent megtenni annak érdekében, hogy a végrehajtás foganatosítását megakadályozza. Amennyiben a JH a termékre vonatkozóan harmadik személlyel szemben végrehajtási igénypert indít, úgy az Ügyfél köteles a peres és peren kívül felmerülő igazolt költségeket a JH első felszólítására haladéktalanul megtéríteni.
 4. Amennyiben az Ügyfél a vételár megfizetésével késedelembe esik, a JH jogosult a tulajdonjog-fenntartással érintett terméket az Ügyfél költségére ismét birtokba venni. Amennyiben a termék harmadik személy birtokában van, úgy az Ügyfél első felszólításra köteles megjelölni, hogy a termék hol található, valamint köteles mindent megtenni a JH birtokba lépése érdekében. Amennyiben az Ügyfél ellen csőd- vagy felszámolási eljárás illetőleg végelszámolás megindítására irányuló kérelmet nyújtanak be, úgy a JH jogosult a szerződéstől elállni és a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt álló termék azonnali visszaszolgáltatását követelni.
 5. A tulajdonjog-fenntartással érintett áru Ügyfél által történő feldolgozása vagy átalakítása mindig a JH javára történik.
 6. Amennyiben az Ügyfél a jelen E) fejezetben rögzített kötelezettségeit megszegi, úgy a JH jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani.
 7. Az Ügyfél fizetési késedelme esetén a JH a Ptk. 6:155. § szerint jogosult a késedelmi kamat igényét – függetlenül a JH fizetési felszólításának közlésétől, ill. annak időpontjától - már a késedelem első napjától érvényesíteni. A JH jogosult a késedelmi kamatot meghaladó kárát illetve esetleges egyéb igényeit is érvényesíteni, ideértve a vonatkozó jogszabály szerinti behajtási költségátalányt is.
  14 naptári napot meghaladó késedelem esetén a JH jogosult a terméket visszabirtokolni és a fizetési felszólításokon illetve telefonos kapcsolat felvételen kívül megbízást adhat külső követeléskezelő cég részére a követelés behajtására.
  A termék JH általi visszabirtokolása csak abban az esetben eredményezi a szerződéstől történő JH általi elállást, ha a JH erre vonatkozóan kifejezetten jognyilatkozatot tesz.
F) Jog- és kellékszavatossági igények

A JH a termékeket illető kellékszavatosság tekintetében az alábbiak szerint áll helyt:

 1. Az Ügyfél a Ptk. 6:127. §-ra is tekintettel késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a szolgáltatás minősége és mennyisége megfelelő-e. A kellékhiányt írásban kell a JH felé jelezni. A nyílt hibákat a szállítólevélen a megfelelő megjegyzés feltüntetésével a termék átvételét követő legfeljebb 5 munkanapon belül kell jelezni a JH számára. A rejtett hibát az annak felfedezését követő 5 munkanapon belül írásban kell a JH számára jelezni.
 2. A JH szavatol azért, hogy a termék a birtokbaadáskor megfelel a szerződés feltételeinek, valamint a vonatkozó jogszabályok eltérést nem engedő előírásainak. A kárveszély átszállásakor kellékhiánnyal érintett minden termékalkatrész, illetve az igénybevételkor hibás szolgáltatás a JH választása szerint térítésmentesen kijavításra vagy újra leszállításra, vagy elvégzésre kerül. Alkatrészek, amelyeket a JH az utólagos teljesítés keretében kicserél, a kiszereléssel a JH tulajdonába kerülnek. Az Ügyfél köteles a JH számára megfelelő, de legalább 30 naptári napos határidőt és lehetőséget biztosítani az utólagos teljesítésre. A szerződéses vagy megszokott állapottól vagy használhatóságtól való jelentéktelen eltérés esetén nem áll fenn kellékszavatossági felelősség.
 3. A JH viseli az utólagos teljesítés során felmerülő költségeket. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a JH kiadásai, különösen az úti- és szállítási költségek azért növekednek, mert a terméket utólag egy a teljesítési helytől eltérő helyre szállították.
 4. Az utólagos teljesítésre meghatározott megfelelő teljesítési határidő túllépése esetén az Ügyfél jogosult választása szerint a vételár leszállítását követelni vagy a szerződéstől elállni.
 5. Az Ügyfél további igényt a hibák vagy a hibákkal összefüggésben bekövetkező károk miatt vagy azokkal összefüggésben bármilyen jogalap tekintetében kizárólag a G.2. pont szerint érvényesíthet.
 6. Az elévülési határidő új termékek kellékhiánya esetén a kárveszély átszállását követően 12 hónap. JH kifejezetten felhívja Ügyfél figyelmét, hogy a jelölt 12 hónapos határidő jogvesztő.
 7. A JH nem felel az alábbi körülményekből adódó következményekért: nem megfelelő vagy nem szakszerű karbantartás (különösen túlterhelés, hibás összeszerelés, illetve beüzemelés az Ügyfél vagy harmadik személy által), kopás, illetve a rendeltetésszerű használat mellett fellépő tipikus állagromlás.
 8. Amennyiben az Ügyfél vagy harmadik személy a JH előzetes kifejezett hozzájárulása nélkül bármilyen jellegű változtatást eszközöl vagy beüzemelést végez, úgy ezért vagy az ebből adódó következményekért nem lehet a JH-val szemben kellékhiányból adódó igényt érvényesíteni. A JH nem felel továbbá különösen az olyan hibákért, amelyek az alábbi okból következnek meg: (i) elmaradt, illetve nem a vonatkozó jogszabályi, szakmai előírásoknak, valamint nem a JH használati utasításainak és műszaki irányelveinek megfelelő karbantartás, (ii) nem megfelelő alkatrészek és pótalkatrészek felhasználása, nem megfelelő aljzatkialakítás, kémiai, elektrokémiai vagy fizikai behatások.
 9. A JH az ”Emelőkocsik”, illetve a „Targoncák” kategóriába tartozó termékeire az átadástól számított 1 év jótállást biztosít. A jótállás kezdő időpontja a termék Ügyfélnek történő feladásának napja.
  A JH jótállási kötelezettségvállalása a kezelési és karbantartási utasítás maradéktalan betartása esetén áll fenn. A jótállási időszakban a kezelési és karbantartási utasításban előírt karbantartások, ill. az esetleges javítások elvégzésére kizárólag a JH szakszervize jogosult. A karbantartások, ill. az esetleges javítások (beleértve a kopó alkatrészek cseréjét is) más személy általi elvégzése esetén a JH jótállási kötelezettségvállalása hatályát veszti.
  A kézi kezelésű és/vagy manuális meghajtású és/vagy manuális emelésű emelőkocsik és targoncák esetében a jótállás érvényesíthetőségének további feltétele, hogy a terméken a típustábla mellé elhelyezett, a kiszállítási hónapot igazoló matrica sértetlen legyen.
  A JH az egyéb termékeire a kellékszavatosság mellett, illetve helyett nem vállal jótállást. Ebben a tekintetben nem tulajdonítható a JH semelyik leírásának, beleegyezésének vagy egyéb kijelentésének – sem szerződéskötés előtt, sem pedig utána – jótállási jelleg.
 10. A termékért a JH az alábbiak szerint vállal jogszavatosságot:
  Arra az esetre, ha harmadik személy a termék vagy annak részei tekintetében jogos tulajdoni, oltalmi vagy szerzői jogi igényt támaszt, ami az Ügyfél tulajdonjoga, vagy más joga megszerzését akadályozza, úgy a JH - választása szerint - az akadályt elhárítja, megfelelő biztosítékot ad vagy a terméket (vagy az érintett részeit) kicseréli. Amennyiben a tehermentesítés, a biztosíték adása, vagy a termék kicserélése lehetetlen, vagy a JH számára aránytalan költséggel járna, úgy az Ügyfél a szerződéstől elállhat. Fenntartva a jelen ÁSZF G.2. pont alatti szabályozását, az Ügyfél nem követelheti a felesleges költségeinek megtérítését vagy kártérítést.
G) Felelősség
 1. A Felek kártérítési felelőssége tekintetében a Ptk. 6:174. § [Kártérítés kellékhibás teljesítés esetén], a Ptk. 6:142. § [Felelősség szerződésszegéssel okozott károkért], illetve a Ptk. szerződésen kívül okozott kárért fennálló felelősségre vonatkozó rendelkezései irányadók.
 2. A Ptk. 6:143. § [A kártérítés mértéke] és a Ptk. 6:522. § [A kártérítési kötelezettség terjedelme] tekintetében a jelen fejezet rendelkezései irányadók.
 3. A JH a szerződésszegéssel, a kellékhibás teljesítéssel, illetve az Ügyfélnek szerződésen kívül okozott esetleges károk tekintetében kizárólag az Ügyfél vagyonában beállott tényleges értékcsökkenést (az ún. tapadó kárt) köteles megtéríteni, azzal, hogy a JH kárfelelősségének mértéke a károkozással érintett termék nettó vételárára korlátozódik. A JH felelőssége a Ptk. 6:152. §-ra [A szerződésszegés jogkövetkezményeinek korlátozása és kizárása] és a 6:526. §-ra [A károkozásért való felelősség korlátozása és kizárása] tekintettel nem zárható ki és nem korlátozható a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért. Kártérítés jogcímén további igények a JH-val szemben nem érvényesíthetők.
 4. Amennyiben a JH a szerződés alapján bármilyen jogcímen kötbér fizetésére kötelezett, úgy az Ügyfél a kötbéren felüli esetleges kárát nem jogosult érvényesíteni, kivéve, ha ezt a Ptk. 6:152. § kizárja.
 5. Az Ügyfél felel azért, ha a termékben az Ügyfél, vagy az ő érdekkörében eljáró személy kárt okoz, és ezáltal személyek élete, testi épsége, egészsége és/vagy a JH és/vagy harmadik személy dolgai károsulnak. Az Ügyfél felelős továbbá az olyan kárért, ideértve a következményi károkat is, amelyek a termékben rejlő hibák, hiányosságok eltitkolása miatt következnek be.
H) Adatvédelem

Az adatkezeléssel kapcsolatos átfogó tájékoztató a Jungheinrich Profishop honlapon közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban található.

I) Eljáró bíróság, irányadó jog, titoktartás
 1. Az Ügyfél és a JH közötti jogvita elbírálására – hatáskörtől függően – a Budaörsi Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.
 2. Az Ügyfél és a JH közötti valamennyi jogviszony tekintetében a magyar jog irányadó. A szerződéskötés nyelve a magyar.
 3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megrendelések, a jelen ÁSZF és a Felek közötti szerződés tényét, feltételeit, valamint a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot bizalmasan kezelik, azt nem teszik hozzáférhetővé, illetve nem hozzák harmadik személy tudomására.
 4. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja. Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása (védett ismeret/know how).